Bröllop
 •    » Mats
 •    » Bengt
 •    » J & T
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  Fotona på denna sidan är tagna av Mats Eriksson.

   
  Vi har precis gått av färjan och ska åka med traktorsläpet till stugorna där alla ska övernatta.   På traktorsläpet. Toastmaster Bengt (Cillans pappa) berättar lite om programmet.
       
   
       
       
   
  Djur vid Gamlegård.   Amanda (kusin till Alexander) tittar på de olika djuren.
       
   
      Gästerna åker traktorsläp till Hamnkrogen, där vigseln och middagen ska äga rum.
       
   
       
       
   
  Båthamnen vid Kyrkbacken, nedanför Hamnkrogen.   3 gäster som minglar utanför Hamnkrogen.
       
   
  Malco och Jun.   Gästerna väntar på Hamnkrogens balkong.
       
   
  Vigselförrättaren Berith Persson.    
       
   
  Vi kommer till Hamnkrogen. Nervöst!!    
       
   
  Vigseln har börjat på Hamnkrogens balkong.
  Vigselförrättaren pratar inledningsvis om Ven.
     
       
   
       
       
   
  Alle sätter på ringen på Cillans finger.   Vigselförrättaren förklarar oss vigda och några solstrålar tränger igenom molnen rakt på oss.
       
   
  Första kyssen som man och hustru.   Vi lyssnar nu till Timmy som spelar "Kärleken förde oss samman". Helt underbart fint!! Märk väl Cillans miner, det är nära till tårar flera gånger. Alle är under hela vigseln helt coollugn.
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
  Vigselförrättaren pratar lite igen, om att vara man och hustru, och ger oss vigselbeviset.    
       
   
      Cillan får ett halsband från Landskrona kommun, med det gamla stadsvapnet på. Endast borgerligt vigda får detta halsband från kommunen.
       
   
       
       
   
  Cillans brudbukett.   Vi är glada och den värsta nervositeten har släppt.
       
   
  Vi kramar våra gäster och får lyckönskningar.    
       
   
  Vi poserar framför kameran.....    
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
      Utanför Hamnkrogens entré.
       
   
       
       
   
       
       
   
      Alla är samlade vid bordet och väntar på middagen, Hamnkrogens egna grillbuffé.
       
   
       
       
   
       
       
   
  Längst bort i bilden syns vår egna servitris, Hanna.   Grillbuffén är serverad.
       
   
      Gruppbild med våra föräldrar och Alles farmor och farfar.
       
   
       
       
   
      Vi med Malco och Jun.
       
   
  Vy över hamnen från balkongen.   Mingel på balkongen.
       
   
  Cillan   Alle
       
   
  Inga-Lill (Alles pappas särbo).   Vi utanför Hamnkrogen.
       
   
       
       
   
  Vi drömmer om framtiden....   Ante (Alles bror).
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
  Första hoppet tillsammans som nygifta.    
       
   
  Vi och Alles bror Ante.   Vi, Alles pappa Mats och Alles bror Ante.
       
   
  Alles farfar Bertil, Alles bror Ante, Cillans pappa Bengt och Alles morbror Rolf.   Alles farfar Bertil, Alles bror Ante, Alle, Cillans pappa Bengt och Alles morbror Rolf.
       
   
  En servitör från Hamnkrogen som serverar vår bröllopstårta.    
       
   
  Vi ska skära tårta tillsammans......    
       
   
       
       
   
      .....och mata varandra..... eller hur det nu var....
       
   
  Malco, Jarkko, Alle och Tomas.    
       
   
  Cillan och Cillans pappa.   Maria och Cillan
       
   
  Solnedgång över Hamnkrogen.   Cillan och Cillans pappa.
       
   
  Vi alla åker tillbaka till Gamlegård för att fortsätta festen.    
       
   
       
       
   
  Timmy spelar gitarr på traktorsläpet och vi har allsång.    
       
   
  Cillans pappa Bengt och Alles farmor Siv utanför stugorna.   Alles kusin Amanda.
       
   
       
       
   
  Alla är samlade för fest i Gamlegårds uterum, precis intill poolen. Timmy är redo med gitarren för allsång.    
       
   
      Hans-Olov (sambo med Cillans kusin), Cillans pappa Bengt och mamma Anneli.
       
   
       
       
   
  Alles faster Charlotte med sonen Melvin.    
       
   
  Cillans pappa Bengt skojar med Alles pappa Mats.    
       
   
       
       
   
      Malco (vän)
       
   
  Anna (gift med Alles farbror Stefan).   Timmy spelar och sjunger. Cillans mamma Anneli är oxå med på bild.
       
   
  Cillans kusin Erika.    
       
   
      Cillan säger godnatt till Alles farmor Siv.....
       
   
  ...och till Alles farfar Bertil.    
       
   
  Jarkko och Maria (vänner).   Vi säger godnatt efter att Alle har dragit av strumpebandet från Cillan (som på bilden sitter på Timmys arm). Timmy har hållt ett fint tal till oss och Cillans pappa Bengt kramar om oss såväl som de andra gästerna som fortfarande är vakna.